Igaidi fortsetter dialogen med politikerne om SkatteFUNN

Denne uken hadde Igaidi et møte med stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene for å drøfte FoU-evnen til norsk næringsliv og tiltak for å styrke SkatteFUNN-bedriftene.

I møtet presenterte vi oppdaterte tall for antall søknader i 2020, samt reviderte forslag til tiltak for å styrke SkatteFUNN-ordningen.

Tallene per 1. september viser at antall SkatteFUNN-søknader har falt med nærmere 10 % sammenlignet med 2019. Nedgangen er ikke dramatisk, og mye tyder på at norsk økonomi har hentet seg inn raskere enn først antatt. Men dersom nedgangen i 2020 i SkatteFUNN-FoU også blir på omtrent 10 %, så vil det tilsvare en samlet reduksjon i bedrifters støtteberettigede FoU-innsats på om lag 2,8 milliarder kroner.

For at den vedvarende koronakrisen ikke skal gi en så betydelig nedgang i FoU-innsatsen i næringslivet, presenterte Igaidi for politikerne følgende reviderte og  midlertidige forslag til endringer i SkatteFUNN:

  1. Høyere støttesats

På bakgrunn av nedgangen i antall søknader anbefalte Igaidi en tidsbegrenset økning i støttegraden for SkatteFUNN-ordningen for 2021. Igaidi anbefalte også at det vurderes å videreføre økningen til 2022.

Igaidi regner med at en nedgang i SkatteFUNN-FoU på omtrent 10 % vil redusere statens utgifter forbundet med ordningen med om lag 560 millioner kroner i 2020. Dersom støttegraden heves, vil utgiftene for staten bli om lag det samme som i et normalår. Igaidi anbefaler at støttegraden for SMBer økes fra 19 % til 21 %, og at støttegraden for industriell forskning i tillegg økes med 3 prosentpoeng for både SMBer og større bedrifter (dette vil i så fall bety at SMBer kan få en støttegrad på hele 24 % for industriell forskning).

  1. Bedre likviditet for bedriftene

I dag får bedrifter SkatteFUNN-oppgjøret i forbindelse med skatteavregningen året etter at FoU har funnet sted, normalt i oktober. Om lag 70 % av bedriftene går normalt med underskudd, og får derfor SkatteFUNN-støtten utbetalt kontant. For disse bedriftene vil det bedre likviditeten om de kunne få utbetalingen tidligere.

Igaidi foreslår derfor at bedrifter som går med underskudd kan kreve SkatteFUNN-fradrag for inneværende års FoU den 30. juni og 31. desember, med utbetaling så raskt som mulig etter dette. Denne nyordningen kunne allerede bli gitt virkning for SkatteFUNN-FoU utført i 2020. De normale kravene til regnskap og revisorattest skal gjelde. Den endelige SkatteFUNN-avregningen kan så finne sted i forbindelse med det samlede skatteoppgjøret.

SkatteFUNN er svært viktig for bedriftene

En undersøkelse gjennomført blant Igaidis kunder i mai 2020 viste at over 90 % oppgir at SkatteFUNN-ordningen er «viktig» eller «svært viktig» for evnen til å igangsette og gjennomføre innovasjonsprosjekter. Ordningen er også viktig for forutsigbarhet i innovasjonsarbeidet og omfanget av innovasjonsrettede aktiviteter. Derfor har Igaidi løftet dette opp til sentrale politikere, med mål om å få gjennomslag for viktige endringer i ordningen.

Økt satsing over hele Europa

Over hele Europa har myndighetene gjort endringer for å forbedre skatteinsentivene for FoU. Her er noen eksempler:

  • Tyskland har doblet taket i sitt skatteinsentiv fra 2 til 4 millioner euro. Høyeste fradrag blir derfor 1 million euro.
  • UK har økt det generelle skatteinsentivet fra 10 % til 13 %. SMBer har en egen ordning på toppen av det generelle fradraget. UK har også utsatt en innstramming i reglene om hvor mye bedrifter med underskudd kan få i støtte.
  • Frankrike bedrer likviditeten i sitt system for skatteinsentiver ved at krav om fradrag kan fremmes forut for at skattemeldingen innleveres.
  • Irland har innført mer romslige regler for når bedrifter med underskudd kan få nyte godt av skatteinsentivet.
  • Italia har økt støttegraden fra 12 % til 25 % for bedrifter i svakstilte regioner. For noen bedrifter er støttegraden satt til 35 % eller 45 %, alt etter størrelse og antall ansatte.
  • Danmark har forbedret likviditeten i ordningen ved at skatteinsentivet for 2019 kan utbetales i juni, i stedet for i desember 2020.

Igaidi mener derfor det bør gjøres enkelte midlertidige endringer i SkatteFUNN for å sørge for at 2020 og påfølgende år ikke blir et hvileskjær for FoU i næringslivet.

Dersom du har spørsmål knyttet til ditt prosjekt eller din bedrift relatert til denne saken, eller har spørsmål om andre problemstillinger tilknyttet SkatteFUNN, oppfordrer vi til å ta kontakt med din fagrådgiver i Igaidi eller undertegnede.

Steng