Undersøkelse: SkatteFUNN svært viktig som vekstfremmende virkemiddel for FoU og innovasjon i næringslivet

Koronakrisen utfordrer forsknings-, utviklings- og innovasjonsaktiviteten i norske bedrifter. I slutten av mars gjennomførte Igaidi en kundeundersøkelse hvor over 70% av deltagende bedrifter rapporterte at koronakrisen vil påvirke FoU-aktivitet negativt og svekke bedriftens evne til å iverksette nye innovasjonsprosjekter. Denne uken har Igaidi gjennomført en ny kundeundersøkelse med mål om å kartlegge i mer detalj hvordan SkatteFUNN-ordningen bidrar til å stimulere innovasjonsaktiviteter, samt etablere et inntrykk av hvilke tiltak som kan være effektive for å styrke SkatteFUNN.

Vi vil bruke resultatene fra undersøkelsen som et av flere underlag i vår videre kontakt med myndighetene når nye, vekstfremmende tiltak skal utvikles og fremmes.  Som kjent har regjeringen allerede varslet at den arbeider med en ny «omstillingspakke» som særlig skal vektlegge forskning og utvikling.           

SkatteFUNN viktig for 90 prosent av bedriftene

Tilbakemeldingen fra bedriftene som har besvart undersøkelsen viser at SkatteFUNN er en viktig ordning for nesten alle bedriftene, og en majoritet av bedriftene mener at økt støttegrad og forhøyet maksimal timesats for prosjektkostnader vil gi positiv endring for egen bedrift.

I mer detalj:

  • Det store flertall (over 90%) oppgir at SkatteFUNN-ordningen er «viktig» eller «svært viktig» for evnen til å igangsette og gjennomføre innovasjonsprosjekter.
  • SkatteFUNN spiller også stor rolle på flere andre områder for bedriftene. Spesielt er SkatteFUNN viktig for forutsigbarhet i innovasjonsarbeidet og omfanget av innovasjonsrettede aktiviteter (begge områder indikert av over 90% av bedriftene til å være «svært viktig» eller «viktig») og likviditet (vurdert av 80% av bedriftene til å være «svært viktig» eller «viktig»).
  • Undersøkelsen skisserte også mulige tiltak for å øke effekten av SkatteFUNN-ordningen.  Tiltakene de fleste bedriftene anså som å kunne gi størst positiv endring var, kanskje ikke overraskende, økning av støttegrad for prosjektkostnader til 40%, tett fulgt av økning av timesatsen for prosjektkostnader.

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon om undersøkelsen.

Steng