Ny tiltakspakke for grønn omstilling i næringslivet

Regjeringen presenterte fredag en ny tiltakspakke for næringslivet som følge av koronakrisen. Tiltakspakken har hovedfokus på grønn omstilling, og 3,6 milliarder kroner skal brukes på «grønn» fornyelse av næringslivet.

Regjeringen opplyste på sin pressekonferanse fredag at når farten nå øker igjen i norsk økonomi, må dette skje samtidig som det stimuleres til grønn vekst – som får utslippene ned og sikrer grønne arbeidsplasser.

Som følge av dette, foreslår regjeringen en «grønn plattform». Den grønne plattformen skal ha en ramme på 1 milliard kroner i perioden 2020-2022. Alle bærekraftige bransjer, teknologier og næringer kan søke støtte til sine prosjekter. Aktuelle satsingsområder kan for eksempel være sirkulær økonomi, hydrogen, batteriteknologi, havvind, bioøkonomi, omstilling i leverandørindustri, marin sektor, fôr og nye arter.

Den nye, grønne plattformen vil bygge på allerede etablerte ordninger hos Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og Siva.  For 2020 foreslås det bevilget 333 millioner kroner fordelt på 192 millioner kroner til Norges forskningsråd, 102,5 millioner kroner til Innovasjon Norge og 38,5 millioner kroner til Siva. Når aktuelle detaljer blir klare, kommer Igaidi tilbake med mer informasjon.

Ytterligere, relevante forslag i tiltakspakken som berører forskning og innovasjon:

  • 75 millioner kroner til Norges forskningsråd for å styrke arbeidet med lavutslippsforskning
  • Økt satsing på hydrogen gjennom en bevilgning på 120 millioner kroner til ENERGIX-programmet i Norges forskningsråd for å fremme innovasjon og omstilling i norsk næringsliv
  • 2 milliarder kroner ekstra til ENOVA
  • Engangsbevilgning i 2020 på 260 millioner kroner til de teknisk-industrielle og marine primærforskningsinstituttene
  • 600 millioner kroner til kommunale næringsfond
  • Tilskuddsordning for utviklingsprosjekter i reiselivet
  • 15 millioner til etablering av et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME)
  • 100 millioner kroner til tiltak som skal fremme en mer sirkulær økonomi og bedre utnytting av ressursene. Pengene vil fordeles på forskning på sirkulær økonomi (40 millioner kroner), økt grunnbevilgning til miljøinstituttene (30 millioner kroner), prosjekter under Leverandørutviklingsprogrammet (10 millioner kroner), kompetanseprosjekter i regi av Virke (10 millioner kroner) og til Eyde-klyngen for å kartlegge materialstrømmer i prosessindustrien (8 millioner kroner).

Dersom du har spørsmål til ordningene, eller mener at ditt prosjekt eller bedrift kan benytte seg av en eller flere av ordningene, ta kontakt med undertegnede eller din fagrådgiver.

Steng