Europeiske land møter koronakrisen med nye skatteinsentiver for FoU – Igaidi jobber aktivt for at det samme skal skje i Norge

Norsk og europeisk økonomi er inne i en usikker periode, og i hele Europa jobbes det nå intenst for å finne slagkraftige virkemidler for å få økonomien i gang igjen. Selv om fremtiden for mange bransjer ser lysere ut nå enn for tre måneder siden, så vet vi fra tidligere kriser at det første som kuttes i krisetider er langsiktige prosjekter innen forskning og utvikling. Igaidi har derfor denne våren jobbet aktivt opp mot interesseorganisasjoner og myndighetene for å forbedre rammevilkårene for FoU-bedriftene gjennom krisen.

Europeiske land styrker sine skatteinsentiver for FoU

Mange europeiske land styrker nå sine skatteinsentiver for FoU. Tidligere denne uken ble det bl.a. kjent at Tyskland dobler taket i sitt FoU-skatteinsentiv fra 2 til 4 millioner euro. Høyeste fradrag blir derfor 1 million euro for tyske innovasjonsbedrifter.

I Storbritannia øker det generelle skatteinsentivet fra 10 % til 13 %. SMBer har en egen ordning på toppen av det generelle fradraget. I tillegg har myndighetene utsatt den varslede innstramming i reglene om hvor mye bedrifter med underskudd kan få i støtte, samt iverksatt aktive tiltak for å redusere saksbehandlingstiden til 28 dager.

Frankrike bedrer likviditeten i sitt skatteinsentiv-system ved at krav om fradrag kan fremmes forut for at skattemeldingen innleveres.

I Danmark forbedres likviditeten i ordningen ved at skatteinsentivet for 2019 kan utbetales i juni, i stedet for i november 2020.

Styrking av SkatteFUNN-ordningen

Norske myndigheter har iverksatt en rekke positive tiltak for å understøtte innovasjon og FoU i møte med krisen. Med bakgrunn i forslagene til våre europeiske naboland, er det likevel gode grunner til at vi bør forsterke våre skatteinsentiv for FoU. Slik kan Norge komme sterkt ut av koronakrisen sammenlignet med andre land. For å oppnå dette må de etablerte ordningene styrkes slik at de stimulerer lønnsomme bedrifter til å gjennomføre gode FoU-prosjekter.

Igaidi har derfor foreslått to konkrete tiltak som enkelt kan gjennomføres i 2021 for å holde forsknings- og utviklingsaktiviteten i næringslivet oppe. Forslagene er oversendt regjeringen og Stortinget og vi vil forsterke dialogen med innovasjonsbedriftene, virkemiddelapparatet og det politiske miljøet med sikte på å få forslagene inn i statsbudsjettet for 2021.

  1. Høyere støttesats

Støttesatsen i SkatteFUNN-ordningen er i dag 19 % av FoU-kostnadene. Som et midlertidig tiltak foreslår vi at satsen heves til 27 % for FoU utført av SMBer. For større bedrifter foreslår vi en støttesats på 30 % for industriell forskning, mens støttesatsen for industrielt utviklingsarbeid holdes på dagens 19 %. Satsen i tilsvarende ordning i Frankrike er 30 %.

  1. Bedre likviditet for bedriftene

I dag får bedrifter SkatteFUNN-oppgjør i forbindelse med skatteavregningen året etter at forsknings- og utviklingsaktiviteten er gjennomført. For å redusere likviditetsbelastningen for bedriftene forbundet med SkatteFUNN-aktivitetene foreslår vi at det kan fremmes krav om støtte to ganger i året, 15. juli for FoU utført i første halvår 2021 og 15. januar 2022 for annet halvår 2021, med oppgjør så raskt som mulig i etterkant. Vi legger til grunn at vanlige regler for SkatteFUNN skal gjelde ellers, herunder at kravet skal innsendes ved bruk av skjema RF-1053 og skal attesteres av revisor.

Forslagene kan gjennomføres uten notifikasjon til ESA.

 

Steng