Nye krisetiltak som følge av koronakrisen: Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2020 og tilskudd til kommersialisering fase 2

Onsdag 15. april varsler Innovasjon Norge økte rammer til to nye tilskuddsordninger rettet mot næringslivet som følge av koronakrisen: Ekstraordinært Innovasjonstilskudd og tilskudd til kommersialisering fase 2. Innovasjon Norge åpner for søknader fra bedriftene fra og med 15. april.

Ny ordning: Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2020

Ekstraordinært Innovasjonstilskudd er rettet mot innovative bedrifter med vekstpotensial som minst retter seg mot et nasjonalt marked.  Bedriftene kan få tilskudd til sine innovasjonsprosjekter. Store bedrifter kan også unntaksvis søke etter nærmere retningslinjer.  Den ekstraordinære tilskuddsordningen gjelder for alle bransjer og hele landet, og er aktuell for bedrifter som driver innovasjonsprosjekter med mål om å utvikle eller forbedre et nytt produkt, eller en ny prosess eller tjeneste.

Hvilke kostnader som kan inkluderes er regulert av statsstøtteregelverket. Innovasjon Norge kan finansiere inntil 80 prosent av godkjent støttegrunnlag, enten gjennom tilskudd eller en kombinasjon av tilskudd og lån. Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2020 gjelder alle bransjer og hele landet.

Ny ordning: Tilskudd til kommersialisering – fase 2

Innovasjon Norge utvider den eksisterende ordningen for kommersialiseringsstøtte.  Ordningen er nå delt inn i to faser: Tilskudd til kommersialisering – fase 1 og fase 2. Hver fase kan gi inntil kr. 750 000,- i støtte (med 75% støttegrad og 25% egenfinansiering – totalt kr. 1 000 000,- i prosjektkostnader.).

Den nye fase 2 er rettet mot bedrifter som har kommet et stykke på vei i kommersialiseringsfasen. Fasen skal benyttes for å delfinansiere FoU-aktiviteter som videreutvikler selskapene. Kravene til å få støtte er blant annet medvirkende ekstern investor og et profesjonelt styre. Høy grad av innovasjon og potensial for videre vekst vektlegges i søknaden.

Høye krav til søknadskvalitet

I et webinar tidligere i dag hvor de nye ordningene ble presentert, gjorde Innovasjon Norge det klart at det vil bli stilt høye krav til søknadene. Dersom du ønsker bistand til dette arbeidet, ta kontakt med din fagrådgiver i Igaidi eller undertegnede.

 

Steng