De viktigste FoU-nyhetene fra statsbudsjettet

Onsdag ble regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 lagt frem. Etter vår vurdering er det en rekke gode nyheter innen forskning, utvikling og innovasjon, men med muligheter for forbedring på enkelte punkter. Til sammen utgjør innsatsen til forskning og innovasjon 40 mrd. kroner i 2021, noe som vil bidra til at nivået på forskning og utvikling fortsatt vil være høyt.

Her er de viktigste nyhetene innen FoU:

  • Mer penger til Grønn plattform, som er en felles konkurransearena mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva, som skal legge til rette for grønn omstilling.
  • Deltakelse i Horisont Europa, verdens største forsknings- og innovasjonsporgram.
  • Styrking av Innovasjon Norges delprogram for modne klynger.
  • Økt grunnbevilgning til de teknisk-industrielle instituttene.

Fall i SkatteFUNN-søknadene

Tallene per 1. september viser at antall SkatteFUNN-søknader har falt med nærmere 10 %, sammenlignet med 2019. Siden SkatteFUNN-ordningen er en generell ordning for alle bedrifter, og spesielt viktig for små og mellomstore bedrifter, vil en slik nedgang føre til redusert forskningsinnsats i store deler av næringslivet.

Forslag til endringer i SkatteFUNN

Med bakgrunn i dette vil Igaidi trekke frem to forslag som kan gjøre et godt forskningsbudsjett enda bedre:

  • Høyere støttesats

En tidsbegrenset økning i støttegraden for SkatteFUNN-ordningen for 2021, og at en videreføring av satsøkningen til 2022 vil bli vurdert i løpet av det kommende året. Igaidi anbefaler at støttegraden for SMBer økes med 2 % til 21 %, og at støttegraden for industriell forskning økes med 3 % for både SMBer og større bedrifter.

  • Bedre likviditet for bedriftene

I dag får bedrifter sitt SkatteFUNN-oppgjør i forbindelse med skatteavregningen året etter at forskningen har funnet sted, normalt i oktober. Om lag 70 % av bedriftene går med underskudd, og får derfor SkatteFUNN-støtten utbetalt kontant som om de hadde betalt for mye forskuddsskatt. For disse bedriftene ville det lette likviditeten om de kunne få sitt SkatteFUNN-oppgjør tidligere.

Igaidi fortsetter dialogen med politikerne

Før budsjettet endelig vedtas vil regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig folkeparti forhandle med Fremskrittspartiet om en budsjettavtale.

Igaidi har hatt møter med stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene tidligere i høst, og skal også møte representanter fra FrP om våre innspill til tiltak for å øke innovasjonstakten i næringslivet. Igaidi vil dermed fortsette denne dialogen mot aktørene på Stortinget frem mot statsbudsjettet endelig vedtas i desember.

Steng