Krisetiltakene for bedriftene: Oppdatering fra Innovasjon Norge

I et webinar fredag, kom Innovasjon Norge med oppdatert informasjon om status for krisetiltakene som følge av Covid-19. Som kjent har Stortinget vedtatt en økning på 4,7 milliarder i lån og tilskudd til oppstart- og vekstbedrifter, som Innovasjon Norge skal forvalte. Innovasjon Norge varsler at det fortsatt gjenstår noe jobb for å få alle ordningene klare, og pengene utbetalt til bedriftene, men at det er et uttalt mål om at alt skal være klart rett over påske.

Per fredag 3. april, er krisetiltakene i regi av Innovasjon Norge oppsummert til dette:

  • 2,1 milliarder kroner til innovasjonstilskudd. Dette er tilskudd til utviklingsaktiviteter i små og mellomstore bedrifter som antas å ha stort markedspotensial.
  • 500 millioner kroner til etablerertilskudd. Dette er tilskudd til gründere og oppstartsbedrifter med innovative forretningsidéer som har markeds- og vekstpotensial, men redusert tilgang til egenkapital.
  • 300 millioner kroner til rentestøtte for innovasjons- og risikolån. Dette gir Innovasjon Norge mulighet til å innvilge lengre rentefrie perioder for våre kunder.
  • 50 millioner kroner til en ny tilskuddordning for private innovasjons- og gründermiljøer. Med private innovasjonsmiljøer menes for eksempel inkubatorer, co-working spaces og akseleratorer.
  • En økning i rammen for innovasjonslån med 1,6 milliard kroner, til totalt 3 milliarder. Innovasjonslån kan brukes til å få nye løsninger ut i markedet, vekst og styrking av arbeidskapitalen.
  • Økt tilskudd til Miljøteknologiordningen med 184,5 millioner kroner til totalt 750 millioner. Slike tilskudd går til å finansiere pilot- og demonstrasjonsanlegg for prosjekter innenfor miljøteknologi.

Større fleksibilitet i flere av ordningene

Det opplyses videre om at Innovasjon Norges virkemidler kun skal være et supplement til de generelle tiltakene som Stortinget har vedtatt. Virkemidlene skal bidra til at innovasjon og forskning og utvikling i bedriftene ikke stopper opp som følge av situasjonen. Innovasjon Norge presiserer videre at det ikke er slik at Innovasjon Norge har fått økte budsjetter for å kunne støtte alle type prosjekter i næringslivet. Ordningene og de økte budsjettrammene, skal gå utelukkende brukes til å understøtte innovasjonsprosjekter i bedriftene.

Igaidi vil derfor understreke at man må kunne forvente at de samme kravene til FoU-prosjekter stilles som normalt, og at det derfor er viktig å kunne beskrive og dokumentere søknader på en grundig måte. I flere av ordningene, er det likevel lempet noe som f. eks på krav til minimums deltakelse fra pilotkunde i innovasjonskontrakter , økt handlingsrom for å kunne dekke flere typer kostnader og høyere støtteutmåling.

Dersom du har spørsmål knyttet til spesifikke ordninger eller et prosjekt i din bedrift du er usikker på om kan falle inn under noen av krisetiltakene, ta kontakt med din fagrådgiver eller undertegnede.

Steng