Miljøteknologiordningen

Miljøteknologiordningen er en ordning under Innovasjon Norge som støtter utvikling, pilotering og demonstrasjon av ny miljøteknologi.

På denne siden kan du lese mer om: 

Primært retter Miljøteknologiordningen seg mot leverandørbedrifter som utvikler miljøteknologi for salg, men den kan også støtte utvikling av løsninger til eget bruk. Alle bedrifter med prosjekter som skal utvikle miljøteknologi kan søke om støtte fra ordningen, men det er et krav at teknologien skal kunne repeteres og spres.

Hva er miljøteknologi?

Med miljøteknologi menes teknologier, prosesser, løsninger og tjenester som er bedre for miljøet enn det som er tilgjengelig i dag. EUs taksonomi for bærekraftig aktivitet definerer hva som kan kvalifisere for Miljøteknologiordningen. Miljøteknologiordningen omfatter løsninger rettet mot klimautfordringer, fornybar energi, energieffektivisering, energilaging, energisystem, renseteknologi for vann og luft, effektiv ressursutnyttelse og sirkulærøkonomi.

Hva støtter ordningen?

Det kan gis støtte til FoU-aktiviteter, som inkluderer utvikling, bygging og testing av teknologien. I tillegg kan Miljøteknologiordningen gi støtte til merkostnader ved investeringer til demonstrasjon i full skala og til nødvendig opplæring av ansatte.

Støtten gis i henhold til Statsstøtteregelverket, og vil avgrenses til det som er nødvendig for å realisere prosjektet. Støtte kan gis både som lån og tilskudd, eller en kombinasjon av disse, og maksimalt tillatt støtte avhenger av størrelsen på bedriften og typen aktivitet som støttes og størrelsen.

Igaidi bistår selvfølgelig våre kunder i rapporteringsprosessen. Book et uforpliktende møte her.

Hvilke krav stilles for å motta støtte?

Prosjektet må ha innovasjonshøyde på internasjonalt nivå og være forholdsvis nær kommersialisering, på TRL-nivå 5-7, unntaksvis 4 og 8. Prosjektene som støttes skal forventes å ha en betydelig effekt, både for bedriften og samfunnet. I søknaden må miljøeffekten kunne beskrives konkret og tallfestes, i tillegg skal teknologien være lønnsom.

Prosjekter som ikke kvalifiserer for EUs taksonomi, prioriteres ikke for miljøteknologiordningen. Dette omfatter også miljøteknologiprosjekter innen petroleumsbransjen.

Hvordan søke støtte gjennom Miljøteknologiordningen?

Søknaden sendes inn på Innovasjon Norges sider og det er viktig at all relevant informasjon sendes sammen med søknaden. Før du starter søknaden bør du sette deg grundig inn i kravene som stilles for å motta støtte. Her kan vi i Igaidi hjelpe deg med å identifisere hvilke aktiviteter i ditt prosjekt som er aktuelle for miljøteknologiordningen.

Miljøteknologiordningen har løpende søknadsfrist. Du kan søke hele året og søknadene behandles fortløpende. Saksbehandlingstiden varierer ut ifra omfanget på søknaden og prosjektet.

Ønsker din bedrift å søke fra Miljøteknologiordningen, men mangler kapasitet eller kompetanse til å få sendt en god søknad? Vi i Igaidi kan hjelpe deg med søknadsprosessen.

Ta steget inn i fremtiden med oss - det hele starter med et uforpliktende møte. Book et møte med oss!

Bjart F. Lutnæs
Thor Håkon Krane Thvedt
Steng