Innovasjonskontrakter

Hva er innovasjonskontrakt?

Innovasjonskontrakt er en støtteordning for forsknings- og utviklingsaktiviteter mellom to eller flere parter. Ordningen gis til leverandørbedrifter som skal utvikle eller vesentlig forbedre et produkt, en prosess eller en tjeneste. Hensikten med innovasjonskontrakt er å styrke bedrifters konkurransekraft og legge til rette for varig verdiskaping i Norge.

Hvem kan søke innovasjonskontrakt?

Innovative bedrifter med et internasjonalt vekstpotensial og som har samarbeid med en pilotkunde eller en offentlig instans om et innovasjonsprosjekt, kan søke om innovasjonskontrakt. Ordningen skal bidra til at bedrifter med ambisjoner om økt konkurransekraft og vekst i internasjonale markedet kan realisere dette.

Målgruppen for ordningen er små og mellomstore bedrifter, men små bedrifter som er klassifisert som store kan også motta støtte, under visse forutsetninger.

Er du usikker på om din bedrift kan søke om innovasjonskontrakt? Ta kontakt med en av våre rådgivere.

Forutsetninger for å kunne søke innovasjonskontrakt

For å kunne søke om innovasjonskontrakt må målet med prosjektet være å utvikle og kommersialisere et nytt produkt, prosess eller tjeneste. Utviklingen i prosjektet må derfor skje i tett utvikling med en pilotkunde. Innovasjonskontrakten skal redusere risikoen i prosjektet og bidra til at prosjektet realiseres. Et tydelig krav er at prosjektet utvikler en ny og bedre løsning på et definert behov, og at løsningen som utvikles er bedre enn det som er tilgjengelig i markedet i dag.

Det stilles en rekke krav til pilotkunden som er involvert i prosjektet:

 • Bakgrunnen for samarbeidet mellom pilotkunden og innovasjonsbedriften er at det ikke finnes løsninger i markedet som er gode nok.
 • Prosjektet må innebære et reelt samarbeid mellom prosjekteier og pilotkunden, som derfor må legge ned en innsats i prosjektet.slik at prosjekt.
 • Løsningen skal ikke dekke behovet hos kun pilotkunden, men dekke et definert behov i markedet ut over pilotkunden.

Hvilke prosjekter kan få støtte?

Små og mellomstore bedrifter som inngår et forpliktende og avgrenset utviklingssamarbeid med en eller flere parter, om å utvikle et produkt, en ny tjeneste eller en prosess som er bedre enn det som er tilgjengelig i markedet kan søke om innovasjonskontrakt. Det er et absolutt krav om at samarbeidet inneholder bedrifter både på leverandørsiden og kundesiden.

Større bedrifter kan søke om innovasjonskontrakt under enkelte forutsetninger:

 • Dersom bedriften er en partnervirksomhet, og av denne grunn klassifiseres som stor, og at bedriften har tilsvarende utfordringer som små og mellomstore bedrifter med å realisere prosjektet, uten støtten.
 • Dersom en stor leverandørbedrift inngår et utviklingssamarbeid med norske små og mellomstore leverandører, og at dette samarbeidet gir store positive ringvirkninger for de små og mellomstore leverandørene.
 • Dersom innovasjonsprosjektet løser miljø- eller samfunnsutfordringer der effekten anses å ha en høy samfunnsmessig gevinst.

Du kan ikke motta støtte dersom:

 • Løsningen som utvikles ikke er bedre enn det som allerede er tilgjengelig i markedet.
 • Det ikke er et forpliktende samarbeid med en pilotkunde.
 • Prosjektet uansett vil kunne gjennomføres uten støtten.
 • Løsningen som utvikles kun har verdi for én kunde, og ikke et marked.
 • Prosjektet er å anse som en rutinemessig endring av et eksisterende produkt.

Hvor mye kan man få i støtte?

Innovasjonskontrakt-støtten som gis skal være slik at den utløser at prosjektet blir realisert. Det skal ikke gis mer offentlig støtte enn det som er nødvendig for å realisere prosjektet.

Størrelsen på støtten varierer ut ifra størrelsen på bedriften og fasen av prosjektet:

Små Mellomstore Store
Forprosjekter/undersøkelser 70 % 60 % 50 %
FoU-utvikling/prototyping 45 % 35 % 25 %

 

Slik søker du Innovasjonskontrakt

Før du starter søknaden bør du sette deg grundig inn i kravene som stilles for å motta støtte. Her kan vi i Igaidi hjelpe deg med å identifisere hvilke aktiviteter i ditt innovasjonsprosjekt, som er aktuelle for en innovasjonskontrakt.

Søknaden sendes inn på Innovasjon Norges sider og det er viktig at all relevant informasjon sendes sammen med søknaden.

Når søknaden er sendt vil du motta en e-post fra Innovasjon Norge med nærmere informasjon om når du kan forvente å få behandlet søknaden og eventuelle spørsmål til søknaden.

Det er viktig å komme tidlig i gang med å identifisere de viktigste aktivitetene i ditt innovasjonsprosjekt for å komme i gang med søknadsprosessen. Ta kontakt med en av våre rådgivere, som kan hjelpe deg i gang.

Innovasjonskontrakt frister

Innovasjonskontrakt har løpende søknadsfrist. Du kan søke om innovasjonskontrakt gjennom hele året, og søknadene behandles fortløpende. Saksbehandlingstiden varierer ut ifra omfanget på søknaden og prosjektet ditt.

Ønsker din bedrift å søke innovasjonskontrakt, men mangler tid eller kompetanse for å utforme en god søknad?

Ta steget inn i fremtiden med oss - det hele starter med et uforpliktende møte. Book et møte med oss!

Bjart F. Lutnæs
Espen Iveland

Opptatt av næringsliv, innovasjon og FoU?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

 

Se hvordan vi behandler dine personopplysninger

Steng