Reduserer kostnader og tilrettelegger for innovasjon

Avinor har som mål å kutte 1,5 milliarder kroner i kostnader frem til 2018. Parallelt med kostnadsreduksjon, jobbes det aktivt med å tilrettelegge for økt innovasjon i selskapet.

Industriell økonomi
Ansatte
MRD. omsetning

Veksten i flytrafikken har avtatt og Avinor har nå satt i gang en omstilling som skal gi 600 millioner kroner i reduserte årlige driftskostnader fra og med 2018.

– Endring og effektivisering er nødvendig for å kunne håndtere en periode med lavere trafikkvekst og inntjening. Dette forbedringsarbeidet skal komme kundene og samfunnet til gode, sier ansvarlig for innovasjon, forskning og utvikling i Avinor Ulf A. Røed.

– Flyselskapene går gjennom store strukturelle endringer og konkurrenter i våre naboland reduserer avgiftene. Da må Avinor også ta sin del av ansvaret for å styrke luftfartens konkurransekraft.

– I perioden september 2014 til januar 2015 er det gjennomført analyser i Avinor som har synliggjort hvilke muligheter som eksisterer i forhold til å kunne modernisere og effektivisere selskapet. Det ble konkludert med at det er et effektiviseringspotensial i flere deler av konsernet og det er også identifisert konkrete initiativer som vil bidra til økt produktivitet gjennom automatisering, bedre utnyttelse av kapasitet og konkurranseutsetting av tjenester, forteller Røed.

System for innrapportering av FOU-idéer

– Parallelt med omstillingen som skal bidra til å redusere kostnader og effektivisere prosesser i Avinor, jobber vi aktivt med å tilrettelegge for økt innovasjon. En sentral utfordring i dette arbeidet er å oppfordre til, og forenkle, innrapportering av innovasjons og forbedringsidéer, forklarer FoU-direktøren.

– Vi har et stort omfang av innovasjonsidéer og utviklingsprosjekter sentralt i konsernet, men også ute på det operative planet rundt på våre 46 lufthavner i Norge. Med over 3000 ansatte fordelt på forskjellige funksjoner på et stort antall steder, kreves det systematisk tilrettelegging for å sørge for at hele organisasjonen bidrar til å løfte innovasjonsarbeidet, sier Røed.

Innhenter idéer i en sentral database

Som et første ledd i etableringen av et innovasjonsforum har Avinor implementert et porteføljestyringssystem for innovasjonsidéer og FoU-prosjekter utviklet av strategiavdelingen i Igaidi.

Systemet gir muligheten til å innhente idéer i en sentral database, bearbeide og evaluere nytteverdi og potensial for idéene, samt visualisere og rapportere enkeltidéer for hele eller deler av porteføljen.

– Systemet gir oss muligheten til å samle alle idéene på et sted og gir oss en meget god oversikt over de ulike idéene og aktivitetene i samtlige konsernenheter, sier Røed.

– Vi kan nå raskt visualisere og evaluere ulike innkomne idéer og sikre at vi utnytter ressursene våre mest mulig effektivt. Uten strategirådgiverne hos Igaidi sin kunnskap og erfaring innen innovasjons- og teknologiledelse, ville vi ikke fått til dette så raskt.

OM AVINOR

Avinor legger til rette for miljøvennlig og effektiv luftfart i alle deler av landet. Konsernet har i hovedsak to virksomhetsområder; drift av et landsomfattende nett av flyplasser og nasjonal flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart.

Det legges også til rette for en kommersiell inntjening gjennom flyplasshoteller, parkeringsanlegg, taxfreebutikker, servering og andre servicetilbud til flypassasjerene.

Avinor er et statlig aksjeselskap.

Kilde: Avinor

Vi har et stort omfang av innovasjonsidéer og utviklingsprosjekter sentralt i konsernet, men også ute på det operative planet rundt på våre 46 lufthavner i Norge. Med over 3000 ansatte fordelt på forskjellige funksjoner på et stort antall steder, kreves det systematisk tilrettelegging for å sørge for at hele organisasjonen bidrar til å løfte innovasjonsarbeidet.

Ulf A. Røed, ansvarlig for innovasjon, forskning og utvikling i Avinor.

Ta steget inn i fremtiden med oss
– det hele starter med et uforpliktende møte.

Opptatt av næringsliv, innovasjon og FoU?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

 

Se hvordan vi behandler dine personopplysninger

Steng