IPN – Innovasjonsprosjekter i næringslivet

Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) er en støtteordning for bedrifter som skal gjennomføre prosjekter med høy grad av innovasjons- og FoU-innhold. Prosjektene skal legge til rette for varig verdiskaping gjennom utvikling av nye produkter, prosesser eller tjenester.

Har din bedrift planer om et slikt prosjekt for økt verdiskaping eller konkurransekraft? Da kan innovasjonsprosjekt i næringslivet være aktuelt for dere.

På denne siden kan du lese om:

Hva er IPN?

IPN er en støtteordning for FoU-prosjekter ledet av en bedrift med omfattende innhold av forskning og utvikling, fortrinnsvis i samarbeid med universiteter og/eller FoU-institusjoner, eller andre bedrifter. Ordningen skal stimulere til mer forskning og utvikling i næringslivet, og bidra til mer innovasjon gjennom nye eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester i næringslivet.

Hvem kan søke IPN?

Alle bedrifter som er registrert i det norske foretaksregistret og som har økonomisk aktivitet i Norge, kan søke om innovasjonsprosjekt i næringslivet. Enkeltpersonforetak og forskningsorganisasjoner kan ikke søke om støtte, men bedrifter som søker om støtte må gjennomføre prosjektet med minst én samarbeidspartner eller FoU-leverandør.

Hva slags prosjekter støtter IPN?

Forskningsrådet har definert en rekke tematiske områder for IPN, som totalt sett dekker de fleste bransjer, og som har egne prioriteringer for tildeling av støtte.

Hav:

 • FoU-baserte innovasjonsprosjekter innenfor alle områder for havbruksnæringen. Aktuelle prosjekter kan være fra alle oppdrettsarter og hele verdikjeden fra fôrråvarer til foredling av havbruksprodukter. Både produsentbedrifter og leverandører til næringen kan søke.
 • FoU-baserte innovasjonsprosjekter som bidrar til økt verdiskaping for den maritime næringen.
 • Prosjekter som omfatter utvikling og utveksling av kompetanse og teknologi på tvers av ulike havnæringer, som maritim næring, havbruk, fiskeri, offshore olje, gass og fornybar energi og nye havbaserte næringer.
 • FoU-baserte innovasjonsprosjekter som skal øke kunnskapen om økosystemene i hav- og kystområdene og hvordan menneskelig aktivitet påvirker havmiljøet.

Energi, transport og lavutslipp:

 • FoU-baserte innovasjonsprosjekter som bidrar til langsiktig og bærekraftig teknologiutvikling innenfor CO2-håndtering. Prosjektet skal bidra til reduksjon av klimagassutslipp.
 • Prosjekter som vil bidra til langsiktig og bærekraftig utvikling av energisystemet, og som bidrar til reduksjon av klimagassutslipp.

Petroleum:

 • Prosjekter som omfatter forskning på problemstillinger knyttet til petroleumsvirksomheten i åpne områder på norsk kontinentalsokkel. Dette kan være blant annet:
  • Reduksjon av klimagassutslipp
  • Energieffektivisering
  • Undergrunnsforståelse
  • Boring
  • Avstenging av brønner
  • Produksjon, prosessering og transport
  • Arbeidsmiljø

Industri og tjenestenæringer:

 • Temaet omfatter prosjekter innen en rekke bransjer:
  • Bygg, anlegg, eiendom
  • Finans og bank, media, reiseliv, annen tjenesteyting
  • Helsenæringen
  • IKT-næringen
  • Vareproduserende industri
  • Prosess- og foredlingsindustri
 • Prosjekter som bidrar til økt verdiskaping gjennom oppbygging av nytt, kunnskapsbasert næringsliv eller fornyelse og omstilling av etablert næringsliv.
 • Prosjekter med et stort potensial for bærekraftig verdiskaping i Norge, i tråd med FNs bærekraftmål, og spesielt prosjekter med positivt bidrag til miljømessig bærekraft.

Muliggjørende teknologier:

 • FoU-baserte innovasjonsprosjekter for kunnskap- og teknologiutvikling innenfor nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer
 • Dette omfatter prosjekter innenfor
  • Medisin og helse
  • Bioøkonomi
  • Miljøvennlig energi og lavutslipp
  • Bærekraft, miljø og klima

Landbasert mat, miljø og bioressurser:

 • Prosjekter som omfatter forskningsbaserte innovasjoner for produksjon, verdikjeder og forbruk av landbasert mat og næringsmidler, skog og trebruk og andre landbaserte bioressurser.
 • Prosjekter som bidrar til økt verdiskaping, lønnsomhet og bærekraft i hele landbrukets verdikjede.

Ta kontakt med en av våre innovasjonseksperter for å høre mer om mulighetene innenfor din bransje.

Forutsetninger for å kunne motta støtte

Forskningsrådet vurderer søknadene om støtte gjennom IPN ut ifra følgende kriterier:

 • I hvilken grad representerer innovasjonen i prosjektet noe nytt?
 • I hvilken grad gir prosjektet markedsmuligheter for bedriftene som er involvert i prosjektet?
 • I hvilken grad gir prosjektet gevinster for prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne?
 • I hvilken grad legger prosjektet grunnlag for positive samfunnsmessige effekter utover de som de involverte i prosjektet får?
 • I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få realisert markedspotensialet som ligger i prosjektet?

Riktig utforming av en IPN-søknad

Forskningsrådet er ansvarlig for Innovasjonsprosjekt i næringslivet, og søknaden sendes inn på deres hjemmesider gjennom å fylle ut malene som Forskningsrådet har utarbeidet for ordningen.

Suksesskriterier for søknaden

Vi i Igaidi har hjulpet mange bedrifter med søknad om Innovasjonsprosjekt i næringslivet. Vi har derfor lang erfaring med hva som fungerer og hva som er viktig når du skal skrive din søknad.

Noen tips for å lykkes med IPN-søknaden:

 • Prosjektbeskrivelsen må inneholde klare mål og en konkret plan for FoU-aktivitetene.
 • Det må legges en plan for å utnytte resultatene fra FoU-prosjektet. Når du søker om støtte, må du redegjøre for realiseringen av innovasjonen etter at prosjektet er ferdig.
 • En FoU-institusjon bør være involvert, og det skal foreligge konkrete planer om samarbeid.
 • PhD-prosjekter teller positivt.
 • Kundepartner og utviklingspartnere bør også være involvert i prosjektet.

Søknadsfrist

Neste søknadsfrist er 7. juni 2023 for prosjekter med oppstart tidligst 1. januar 2024.

Hvor mye kan du få i støtte?

Hvor mye du kan få i støtte til ditt innovasjonsprosjekt avhenger av bedriftens størrelse og hvilken type FoU-aktiviteter som inngår i prosjektet. Støtten skal ikke være større enn det som trengs for å realisere prosjektet.

Nedenfor vises den maksimale støttegraden til små, mellomstore og store bedrifter:

Små Mellomstore Store
Industriell forskning 70 % 60 % 50 %
Eksperimentell utvikling 45 % 35 % 25 %

Ønsker din bedrift å søke om støtte til innovasjonsprosjekter, men mangler kapasitet eller kompetanse til å få sendt en god søknad?

Ta steget inn i fremtiden med oss - det hele starter med et uforpliktende møte. Book et møte med oss!

Bjart F. Lutnæs
Thor Håkon Krane Thvedt
Steng