Oppgang i oljebransjen gir nye muligheter

Oljevirksomheten har vært en dominerende faktor i norsk økonomi siden 1960-årene. Bransjen er preget av konjunkturer og 2014 var et bunnår.

Nå er vi inne i en periode med økte investeringer, og økt aktivitetsnivå. Med gode tider kommer økt arbeidspress, og fokus hos bedriftene er ikke alltid rettet mot muligheter innen virkemiddelapparatet. Kravene til lønnsomme prosjekter er høyere enn noensinne, og for å unngå de store sykliske bevegelsene i årene som kommer, blir det viktig å få til et jevnt aktivitetsnivå. Det fordrer utvikling og innovasjon slik at vi får varige forbedringer. Den nye tiden har også et høyt fokus på automatisering og digitalisering.

Bedrifter må posisjonere seg tidlig og ha en god plan når de konkurrerer om forskningsstøtte. Konkurransen er tøff, men med hjelp fra Igaidi kan man øke sjansene. Får man ikke støtte, betaler man heller ikke honorar.

De fleste programmene som utlyser Innovasjonsprosjekter for næringslivet (IPN), har søknadsfrist i midten av oktober. Forskningsprosjektene starter tidligst i januar året etter og løper i to til fire år. Utlysningsteksten publiseres senest seks uker før fristen.  Denne høsten kan vi forvente DEMO2000- og PETROMAKS-utlysninger med frist 10. oktober.

Et ekspertpanel hos Forskningsrådet vurderer søknadene ut fra fastsatte kriterier. Panelet har, med tanke på søknadenes omfang, svært begrenset tid til rådighet for evaluering og beslutning. Det er avgjørende at prosjektets særegenheter; faglig, teknisk og økonomisk, formidles effektivt og konkret.

Erfaring tilsier at rundt 70-75% av søknadene innen de større forskningsprogrammene er av god faglig kvalitet, og er innholdsmessig tilfredsstillende for støtte. Likevel er det kun rundt 25% av søknadene som faktisk blir godkjent. Dette er et resultat av skarp konkurranse. Prosjektene som mottar støtte, har en meget sterk søknad i ryggen.

Igaidi har bransjens lengste erfaring med å utarbeide søknader til Forskningsrådets større programmer. Vi har svært god innsikt i vurderingskriterier og hva som bør være på plass for å oppnå høy score på søknadene. Igaidi har derfor en langt høyere godkjenningsrate på sine søknader mot DEMO2000 og PETROMAKS, enn gjennomsnittet av de søknadene som sendes inn og behandles.

I et samarbeid med Igaidi vil en typisk søknadsprosess innledes med en workshop. Der vil kundens prosjektansvarlige, i samarbeid med flere fagspesialister fra Igaidi, gjennomgå prosjektet. Dette danner grunnlaget for å utarbeide søknaden. Det er derfor viktig å starte planleggingen og forberedelsene tidlig. Søkere må ha partnere fra industri, akademia eller andre forskningsinstitusjoner. Søknaden må dokumentere problemstillingen man ønsker å forske på.

Igaidi har en grundig intern kvalitetskontroll av søknaden underveis. Før innsendelse vil søknaden gjennomgå flere kvalitetsledd. Prosjektet vil bli vurdert opp mot de samme hovedkriteriene som ekspertpanelet vektlegger. Svake punkter i søknaden vil bli gjennomgått med kunden og forbedret i felleskap.

Ved godkjenning blir man invitert til å sende inn en revidert søknad som gir grunnlag for en forpliktende avtale om finansiering fra Forskningsrådet. Igaidi bistår med alle formaliteter knyttet til denne prosessen. Dette kan innbefatte avtaleutkast, intensjonsavtaler mellom partene og relevant dialog med Forskningsrådet. Vi bistår også med rapporteringen. I noen prosesser ønsker våre samarbeidspartnere svært høy grad av involvering, mens andre kun behøver en profesjonell søknadsskriver for avlastning og høyere sannsynlighet for godkjenning.

 

Fagansvarlige innen olje- og gassektoren:

 

Nina Merethe Wiley
Nina Merethe Wiley

Nina Merethe Wiley er utdannet sivilingeniør og har Master of Science i konstruksjonsteknikk fra NTNU. Hun har flere års internasjonal erfaring som rådgiver og prosjektleder innenfor olje og gass industrien. I 2006 var hun med på å etablere Dr. techn. Olav Olsen Inc (OO Inc) i Houston, USA. Som Vise-President jobbet hun blant annet med forretningsutvikling, kunderelasjoner, strategi, prosjektstyring samt design & konseptutvikling av offshore strukturer med mye fokus på feltutvikling i arktiske strøk og fornybar energi. Fra 2012 og frem til start i Igaidi jobbet Wiley som prosjektleder i Det Norske Veritas innenfor operasjonell risikostyring, hvor blant annet fjerning og anvendelse av ny teknologi var prosjektområder. Hun ledet også FoU-revisjonene til flere aktører på norsk sokkel.

Henrik Helmersmo
Henrik Helmersmo

Henrik har jobbet med feltutvikling av subsea olje- og gassprosjekter for internasjonale oljeselskap hos FMC Technologies før han begynte hos Igaidi. Helmersmo har femten års erfaring fra olje- og gassindustrien. Han startet karrieren i Det Norske Veritas hvor han blant annet var avdelingsleder med ansvar for drilling og brønnintervensjonssystemer. Helmersmo har bred erfaring innfor offshore med hovedfokus på drilling, subsea og borerigger.

Kathrin Flisnes Bergh
Kathrin Flisnes Bergh

Kathrin er utdannet sivilingeniør i fysikk og matematikk fra NTNU. Hun har arbeidet i ni år som petroleumsgeofysiker og har variert erfaring innen signalbehandling, modellering og analyse av seismiske og elektromagnetiske data. Kathrin har bred forståelse og stort engasjement for anvendt fysikk.

Steng