BIONÆR – utløser forskning og innovasjon i biobaserte næringer

Søknadsfrist: 11. oktober 2017

BIONÆR skal utløse forskning og innovasjon for verdiskapning i norske biobaserte næringer. Ansvarsområdene for programmet er verdikjedene for jordbruk, skogbruk og andre naturbaserte næringer, og for sjømat fra råvaren tas opp av havet.

mill NOK til IPN-prosjekt i 2016
IPN-søknader mottatt i 2015
Godkjente IPN-søknader i 2015

Nøkkelord er biologiske kretsløp, bærekraft, verdiskapning og tverrfaglighet. For matproduksjon gjelder også prinsippene om matsikkerhet og trygg og sunn mat.

BIONÆR-programmets delmål

  1. Styrke og utvikle
    • kunnskap og kompetanse for eksisterende og biobaserte næringer og tilhørende forvaltning
    • forskningsbasert innovasjon i mat- og andre biobaserte bedrifter og forvaltning.
  2. Stimulere norske kunnskapsmiljøer til internasjonalt forskningssamarbeid.
  3. Bidra til verdikjede- og kretsløpstankegang i mat- og andre biobaserte næringer.
  4. Øke næringens og forvaltningens utbytte av kunnskap og kompetanse gjennom nytenking og kommunikasjon.

BIONÆR bevilget 75 millioner til 14 innovasjonsprosjekter med oppstart i 2016.

Å søke om BIONÆR støtte oppleves av mange som en krevende prosess, og konkurransen om støttemidlene er stor. Mange prosjekter når ikke opp i konkurransen fordi de eller søknadene ikke er godt nok gjennomarbeidet når søknaden sendes inn.

Kun å forholde seg til minstekravene for å sende inn en søknad medfører derfor en betydelig risiko for å bruke store ressurser på søknaden uten å få støtte.

Igaidi har lang erfaring med å søke støtte fra Forskningsrådets store programmer. Vi kjenner kravene som stilles for at en søknad kan få gjennomslag, og bistår med tilrettelegging gjennom hele prosessen, fra prosjektplanlegging til selve søknadsutformingen.

I forkant av utforming av søknader, gjennomfører vi en grundig vurdering av prosjektets forskningsinnhold, innovasjonspotensial og relevans i forhold til utlysningen.

Vi vurderer også om andre ordninger kan gi andre eller bedre muligheter. Dette gir en betydelig redusert risiko­ og arbeidsbelastning for våre kunder, og over 60 % godkjenning på våre søknader.

Ønsker din bedrift å søke om BIONÆR, men mangler kapasitet eller kompetanse til å få sendt en god søknad?

Samarbeid resulterte i 15 millioner i FOU-midler

– Igaidi har hjulpet oss med å få innvilget rundt 15 millioner kroner til våre FoU-prosjekter. Ved å benytte eksterne konsulenter frigjør vi interne ressurser som gjør at vi kan fokusere på utvikling og vår kjernekompetanse, sier daglig leder Steinar Evensen i Conexus.

Ta steget inn i fremtiden med oss - det hele starter med et uforpliktende møte. Book et møte med oss!

Thomas Agerup

Hold deg oppdatert på myndighetenes innovasjons- og FoU-tiltak.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Steng