Innovasjons- og FoU-bedriftene: Innspill til tiltak – Stortinget og regjeringen

Igaidi har de siste dagene gjennomført en undersøkelse blant FoU-bedriftene som viser at den pågående krisen kan føre til stans i arbeidet med FoU og innovasjon. Dette vil påvirke sysselsettingen på kort sikt og økonomien på lengre sikt.  Igaidi har derfor henvendt seg til myndighetene med forslag som kan avhjelpe situasjonen. Last ned hele vårt innspill her.

Den aktuelle situasjonen i innovasjonsbedriftene er alvorlig. I vår undersøkelsen er bedriftene spurt om hvordan Korona-pandemien vil påvirke bedriftens forsknings- og utviklingsaktiviteter. Resultatene er nedslående. Nærmere 70 prosent av innovasjonsbedriftene, varsler at Korona-krisen vil påvirke FoU-aktivitet negativt og svekke bedriftens evne til å iverksette nye innovasjonsprosjekter. Ved behov for utdyping av undersøkelsen vennligst ta kontakt med undertegnede.

Vi foreslår derfor følgende tiltak:

Styrking av SkatteFUNN-ordningen

  • Bedrifter med SkatteFUNN-godkjenning må få oppgjør for FoU utført i 2019 så raskt som mulig. For å bedre likviditeten vedrørende FoU gjennomført i 2020 i henhold til SkatteFUNN-godkjenning fra Forskningsrådet, foreslår vi at det kan fremmes krav om støtte to ganger i året, 15. juli for FoU utført i første halvår 2020 og 15. januar 2021 for annet halvår 2020, med oppgjør så raskt om mulig etterpå.
  • Som et midlertidig tiltak foreslår vi videre at støttesatsen i SkatteFUNN-ordningen heves til 30 % for FoU utført av SMBer i 2020. For større bedrifter foreslår vi en støttesats på 22 %.
  • Som nok et midlertidig tiltak foreslår vi at høyeste tillatte timesats i SkatteFUNN-ordningen heves fra dagens kroner 700 per time til forskningsrådets ordinære satser på 1,2 promille av avtalt årslønn begrenset oppad til kroner 1100 per time (ikke gjeldende for aktive aksjonærer med en betydelig eierandel).

Suspendering av bestemmelsen om bedrifter i «vanskeligheter»

  • Det ble i 2019, som oppfølging av EUs gruppeunntaksforordning 651/2014, bestemt at bedrifter i «vanskeligheter» ikke skal få SkatteFUNN-støtte. Dette er bedrifter som har mistet halvparten eller mer av sin aksjekapital. Vi foreslår at denne bestem-melsen suspenderes så lenge krisen varer.

Midlertidige økte rammer for både tilskudd og lån hos Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd

  • I første omgang bør Innovasjon Norges rammer for lån økes vesentlig. Dette er et supplement til bankenes låneordninger som vil kunne stimulere til både omstilling og innovasjon i bedriftene.
  • Innovasjon Norge bør også få mulighet til å benytte seg av mer bagatellmessig støtte gjennom ulike ordninger
  • Rammene for tilskudd hos både Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd bør økes både for 2020 og 2021.

Ekstra utlysninger gjennom Forskningsrådets store programmer (InnovasjonsProsjekter for Næringslivet og nye demonstrasjons- og pilotprosjektordninger) med kontinuerlig og rask saksbehandling.

  • BIA hadde en ekstra utlysning i forbindelse med oljekrisen i 2014 til bedrifter som ønsket tilskudd til omstilling fra olje og gass til andre forretningsområder. Ekstra utlysninger som ikke går over eksisterende rammer hos Forskningsrådet vil være positivt nå. Særlig mener vi en nedskalert ordning tilsvarende EUs EIC Accelerator kan være særdeles viktig for markedsnære prosjekter.

Raskere behandlingstid i både Innovasjon Norge og Norges forskningsråd

  • For bedriftene er tiden en helt kritisk faktor. For å unngå permitteringer, oppsigelser og stans i FoU-aktiviteter må næringslivet raskt få avklaringer bedriftene kan forholde seg til

Dersom du har kommentarer eller spørsmål til innspillet som er sendt til regjeringen, eller ønsker å diskutere din bedrifts FoU-aktivitet eller pågående prosjekt, oppfordrer jeg deg til å ta kontakt med undertegnede eller din fagrådgiver i Igaidi.

Steng