SkatteFUNN og bedrifter i vanskeligheter

Som mange vil huske, orienterte Skattedirektoratet tidligere i år om at bedrifter som var i «vanskeligheter» ikke ville få SkatteFUNN-støtte. Begrunnelsen som ble gitt for endringen var at dette fulgte av EUs gruppeunntaksforordning EU 651/2014, hvor det kommer frem at en bedrift anses for å være i «vanskeligheter» hvis minst halvparten av den innskutte kapitalen er tapt.

Orienteringen fra Skattedirektoratet kom som en stor overraskelse. Her var det tale om plutselig å ta i bruk en gammel sovende regel. Ville bedriften i tillegg måtte betale tilbake tidligere års støtte? Dette ville føre til mange konkurser i bedrifter som har mottatt SkatteFUNN-støtte i god tro.

Igaidi engasjerte seg umiddelbart i saken. Dette førte til at Finansdepartementet ga beskjed til Skattedirektoratet om ikke å innføre den nye praksisen i forbindelse med skatteoppgjøret for 2018. Hadde man fulgt den opprinnelige planen til Skattedirektoratet, ville rundt 700 bedrifter sommeren 2019 blitt nektet SkatteFUNN-fradrag for FoU utført i 2018. Dette ble altså stoppet.

Finansdepartementet har nå i brev 29. november 2019 til Skattedirektoratet gitt beskjed om hvordan bestemmelsen vedrørende bedrifter i «vanskeligheter» skal praktiseres i fremtiden. Det mest positive ved brevet er at det ikke er noen antydning om at tidligere års støtte må tilbakebetales. Igaidi tolker dette slik at en tilbakebetaling ikke ansees for å være aktuelt. Det er vi svært glade for på vegne av de mange bedriftene som ellers hadde fått store problemer.

Det som fortsatt er uheldig, er at Finansdepartementet legger opp til en praksis som vil kunne ramme flere bedrifter som har utført FoU i 2019, som de med god grunn har regnet med de ville få SkatteFUNN-fradrag for.

Den nye praksisen vil imidlertid bare gjelde for bedrifter som har fått innvilget sine SkatteFUNN-søknader i 2019, og som var i vanskeligheter da Forskningsrådet godkjente prosjektene. Det betyr at bedrifter som har fått godkjenninger i tidligere år, vil beholde sin rett til SkatteFUNN-fradrag, uavhengig av hvordan bedriftens økonomiske situasjon var da den fikk godkjenningen, og uavhengig av hvordan bedriftens økonomi siden har utviklet seg. Vi synes det er positivt at den nye praksisen i hvert fall blir avgrenset på denne måten.

Bedrifter som var i vanskeligheter da de fikk godkjenningen fra Forskningsrådet i 2019, vil altså ikke få SkatteFUNN-fradrag ved skattefastsettingen i 2020. Ved vurderingen av om bedriften er i «vanskeligheter», er det balansen ved årsskiftet 2018/2019 som i utgangspunktet legges til grunn. Hvis bedriften har styrket balansen siden, slik at den ikke var i «vanskeligheter» da godkjenningen ble gitt, kan den få balansen på vedtakstidspunktet lagt til grunn. Det må da fremlegges et kvartalsregnskap eller lignende som viser at bedriften ikke var i «vanskeligheter» før vedtakstidspunktet.

Bestemmelsen om bedrifter i «vanskeligheter» gjelder ikke for SMBer som er yngre enn tre år. Vi mener at regelen heller ikke gjelder for selskaper i et konsern, hvis konsernet som helhet har en tilfredsstillende balanse. Det forventes at Forskningsrådet og Skatteetaten vil komme med utfyllende informasjon om hvordan dette skal håndteres.

Vi synes mye er oppnådd i denne saken siden den begynte å rulle våren 2019. Vi er imidlertid ikke fornøyd med at noen bedrifter vil miste SkatteFUNN-fradraget de har regnet med for 2019. Vi vil derfor arbeide videre for å redusere konsekvensene for de bedrifter som blir rammet og få fjernet bestemmelsen om bedrifter i «vanskeligheter».

 

Steng