Innspill fra Igaidi til områdegjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet

Regjeringen startet i 2018 en helhetlig gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Som et ledd i dette arbeidet, mottok Nærings- og fiskeridepartementet en konsulentrapport (Deloitte) 8. november 2019 som inneholder anbefalinger om innretning og organisering av det næringsrettede virkemiddelapparatet.

Interesserte ble invitert til å gi innspill til rapporten. Som innovasjonsaktør med bred innsikt i næringslivets FoU-arbeid, har Igaidi sendt inn sine kommentarer til områdegjennomgangen. Våre viktigste innspill og forslag er følgende:

  • Det må etableres et nytt virkemiddel for radikal innovasjon i næringslivet
  • Innovative offentlige anskaffelser må gis nytt liv
  • Forslaget om at Forskningsrådet og Innovasjon Norge skal videreføres omlag som i dag, er utilstrekkelig begrunnet
  • Vi mener det må fremmes tiltak for å gjøre virkemiddelapparatet mer transparent enn i dag
  • At rollen til innovasjonsrådgivere anerkjennes som en viktig del av innovasjonssystemet

Last ned hele vårt høringsinnspill her.

 

Steng