DEMO2000 utlyser 100 millioner kroner i en ekstra utlysning!

Gladmelding til leverandørindustrien! Ikke fortvil dersom du gikk glipp av høstens Demo2000-utlysning. Forskningsrådet har nå lansert en ny utlysning med frist 15. februar 2017.

I forslag til statsbudsjett for 2017 opprettholder regjeringen satsingen på Demo2000 for å avhjelpe norsk olje- og gassnæring i en vanskelig fase. Den ekstraordinære utlysningen på 100 millioner kroner skal bidra til økt innovasjon, aktivitet og sysselsetting i industrien ved spesielt å fokusere på prosjekter og prosesser som kan redusere kostnader for utbygginger og drift på norsk sokkel, herunder Barentshavet og nordområdene.

Igaidi ved Nina Merethe Wiley, Senior Consultant Oil & Gas, kommenterer utlysningen slik:

«Den ekstraordinære utlysningen understreker viktigheten av en bærekraftig olje- og gass næring i hele landet. Petroleumsnæringen står for rundt en fjerdepart av den samlede verdiskapingen i Norge, og bidrar til arbeidsplasser og teknologi- og samfunnsutvikling over hele landet. Utlysningen viser at regjeringen har ambisjoner om å stimulere til økt satsing og innovasjon på norsk kontinentalsokkel for å sikre langsiktig og kostnadseffektiv drift.»

Fakta om Demo2000 programmet:

Demo2000 har som formål å kvalifisere ny offshore-teknologi i samarbeid mellom leverandørindustrien, forskningsinstitutter og oljeselskaper ved å støtte utvikling og demonstrasjon av prototyper og pilotinstallasjoner.
Demo2000 kan støtte opptil 25% av prosjektets kostnader.
Bevilgning forutsetter samarbeid med oljeselskap for tilgang til utprøving av pilotinstallasjon på egnet testfasilitet.
Demo2000 oppfordrer til samarbeid med internasjonale aktører for kunnskapsdeling og felles aktiviteter.
Igaidi har god og lang erfaring med denne type søknadsprosesser og er allerede i gang med å vurdere aktuelle prosjekter opp mot utlysningene. Ta kontakt dersom DERE ønsker å diskutere deres muligheter!

Demo2000 har også tilgjengelig forprosjektmidler for bedrifter som er i idéfasen med et demonstrasjonsprosjekt for modning til et hovedprosjekt. Støtte til forprosjekt er begrenset til maksimalt 100 000 kroner pr. prosjekt og Forskningsrådets støtte kan maks utgjøre 50 % av totalkostnadene til prosjektet. Her er det ingen søknadsfrist og søknader om forprosjektmidler behandles fortløpende.

Søknadsfrist: 15.februar 2017.

Kontakt oss i dag for å diskutere mulighetene i din bedrift.

Kilde: Norges Forskningsråd / Regjeringen.no – 21.12.2017

Steng