Hvordan sikre konkurransekraftig støtte?

Innovasjon er et populært begrep som ofte brukes feil og forveksles med forskning. Det er lett å bli forvirret; Forskningsrådet støtter i sine Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) forsknings- og utviklingsfasen av et prosjekt, mens Innovasjon Norge gjennom sine Industrielle Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU) støtter utviklings- og innovasjonsfasen. Regjeringen legger følgende definisjon til grunn: «en ny vare, tjeneste, produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier.»

Innovasjon er altså prosessen med å skape økonomisk verdi fra noe nytt, for eksempel et forskningsresultat. I overgangen fra forskning til kommersialisering er det mange prosjekter som faller fra. Dette er særlig relevant for norsk industri, som i stor grad er business to business-orientert, og har betydelige kostnader knyttet til pilotering og demonstrasjon av teknologien før man kan finne kommersielle kjøpere.

For oljeindustrien har Forskningsrådet i mange år hatt DEMO2000-programmet som gir støtte til prosjekter i denne fasen. I tillegg til den bransjeuavhengige IFU-ordningen støtter Innovasjon Norge pilot- og demonstrasjonsprosjekter innenfor miljø og energi gjennom Miljøteknologiordningen. Innen helse er det satset mer på forskningsprosjekter i universitets- og sykehussektoren. En støtteordning for helsenæringen tilsvarende DEMO2000 vil kunne bidra til fremvekst av flere bioteknologiselskap i Norge.

Fra bedriftenes ståsted er det viktig at slike støtteordninger er oversiktlige og forutsigbare. Innovasjon Norge har utfordringer med manglende åpenhet om kriterier for søknadsevaluering, manglende behandlingsfrister og en desentralisert og dialogbasert saksbehandling, der samme person både gir råd om og behandler søknaden. Våre erfaringer tilsier at det beste for bedriftene vil være å organisere alle støtteordninger for overgangen fra forskning til kommersialisering i tilknytting til de forskningstunge programmene i Forskningsrådet. Dette vil gi en helhetlig tilnærming med koordinert satsning innen flere bransjer, på samme måte som DEMO2000 er knyttet til PETROMAKS2, med samkjørte søknadsprosesser og støttevilkår.

Gode støtteordninger gir konkurransekraft, men man må også kunne benytte dem på en effektiv måte. Det handler både om å oppnå best mulig finansiering og om gjennomføringen av prosjektet. Det er lett å bli blind for egne mangler, og ofte er det mangel på de samme faktorene som ødelegger for konkurransekraften til en søknad og et ferdig produkt; planlegging, kompetanse, samarbeidspartnere, strategisk forankring, prioritering og finansiering.

Å få gode hjelpere til å se på et prosjekt med andre øyne, er ofte positivt for å sikre fremtidig konkurransekraft. Dette fordrer imidlertid at de profesjonelle partnerne er uavhengige, har kompetanse til å sette seg inn i teknologi og problemstillinger og er incentivert til å jobbe i samme retning.  Dette siste kan være utfordrende når rollene i prosjektplanleggingen ikke er distansert fra gjennomføringen av prosjektet og prosjektforankringen i bedriften er for dårlig.

For å sikre innovasjon og konkurransekraft er det viktig med støttemidler som er spesifikt rettet mot overgangen fra forskning til kommersialisering. Etablering av en slik ordning også for helsenæringen vil være et positivt bidrag til fremveksten av bioteknologiselskap i Norge. Bedriftenes konkurransekraft avhenger både av tilgjengeligheten på slike midler, deres evne til å dra nytte av dem, og å kunne gjennomføre prosjektene på en effektiv og målrettet måte. Da kan en kompetent ekstern partner være en god hjelp på veien.

Opptatt av næringsliv, innovasjon og FoU?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

 

Se hvordan vi behandler dine personopplysninger

Steng