En ambisiøs regjeringsplattform sett med innovasjonsøyne

Forrige uke la de nye regjeringspartiene Høyre, FrP, Venstre og KrF frem en felles plattform. For oss som er opptatt av forskning og innovasjon var det mye positiv lesing, og det blir spennende å se hvordan dette skal innfris frem mot neste stortingsvalg.

Under har vi oppsummert de viktigste punktene som treffer forskning og innovasjon i regjeringsplattformen. Den kan leses i sin helhet her.

Det er en rekke områder som treffer forskning og utvikling i regjeringsplattformen. Knyttet til forskning og innovasjon vil regjeringen:

 • Vurdere forbedringer i skattefunnordningen.
 • Innrette de næringsrettede virkemidlene og skattesystemet mest mulig effektivt for å stimulere til verdiskaping, omstilling og innovasjon
 • Styrke samspillet mellom næringslivet, akademia, innovasjons- og forskningsmiljøer.
 • Prioritere de næringspolitiske virkemidlene som har høyest innovasjonsgrad og effektivitet.
 • Tilrettelegge for kommersialisering av forskningsresultater.
 • Legge til rette for næringsklynger som drivkraft for innovasjon
 • Ha gode ordninger som stimulerer næringslivets egen forsknings- og utviklingsaktivitet, og videreføre satsingen på næringsrettet forskning og utvikling.
 • Igangsette et arbeid for å vurdere hvordan helheten i det næringsrettede virkemiddelapparatet bør innrettes til beste for brukerne.
 • Videreutvikle Katapult-ordningen.
 • Sørge for at innovasjonsmidler også går til utvikling av nye måter å jobbe på.
 • Over tid øke den offentlige forskningsinnsatsen ut over én prosent av BNP i en omstillingsfase, og særlig prioritere muliggjørende teknologier og forskning som bidrar til økt verdiskaping.
 • Styrke Forskningsrådets åpne programmer som legger avgjørende vekt på kvalitet, som Fri Prosjektstøtte, Sentre for fremragende forskning, Sentre for forskningsdrevet innovasjon og forskningssentre for miljøvennlig energi.

Knyttet til gründerskap og små og mellomstore bedrifter, vil regjeringen:

 • Vurdere innretningen av statlige virkemidler rettet mot tilgang på kapital i tidlig- og vekstfase.
 • Legge frem en strategi for å styrke små og mellomstore bedrifter.
 • Vurdere om virkemiddelapparatet treffer små- og mellomstore bedrifter godt nok.

Knyttet til klimainnovasjon, vil regjeringen:

 • Utvikle et mer effektivt og koordinert virkemiddelapparat på klimaområdet der viktige virkemidler som Innovasjon Norges miljøteknologiordning, Forskningsrådets klimateknologiprogrammer og Enova ses i sammenheng.
 • Styrke Norges grønne konkurransekraft ved å legge til rette for industriklynger som bidrar til å utvikle ny klimateknologi og skape nye lønnsomme arbeidsplasser som bidrar til reduserte klimagassutslipp.
 • Øke støtten til klimafinansiering blant annet gjennom Det grønne klimafondet.

Opptatt av næringsliv, innovasjon og FoU?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

 

Se hvordan vi behandler dine personopplysninger

Steng