Års- og sluttrapport SkatteFUNN

Alle bedrifter som får støtte fra SkatteFUNN-ordningen, er pliktig til å levere års- og sluttrapport innen en rapporteringsfrist. Årsrapporten er en forenklet framdriftsrapport der avvik i prosjektplanene i forhold til planen i søknaden skal rapporteres. Ved avslutning av det godkjente SkatteFUNN-prosjektet, skal det leveres sluttrapport. Sluttrapporten beskriver aktivitetene som er gjennomført og resultatene fra disse i løpet av prosjektperioden. Alle prosjekter med SkatteFUNN-godkjenning skal sende inn års- eller sluttrapport innen 1. mars.

Her finner du våre viktigste tips til arbeidet med rapportering på SkatteFUNN.

  1. Velg kun ut de viktigste endringene og rapporter disse tidlig

Det er kun vesentlige endringer når det gjelder kostnader, fremdrift, innhold og samarbeid som er rapporteringspliktige. Dersom prosjektet har endret seg så mye at det er store endringer i prosjektets innhold eller målsetning, kan det være behov for å søke på nytt. Vår erfaring er at det er en god regel å rapportere mulige endringer så tidlig som mulig, dersom de kan påvirke prosjektet på lengre sikt.

  1. Gjør deg selv en tjeneste med gode årsrapporter

Gode årsrapporter letter arbeidet med sluttrapport og en eventuell søknad om å videreføre prosjektet. Det er viktig å merke seg at prosjektregnskapstallene som rapporteres i års- og sluttrapporten ikke trenger å være revisorgodkjent, og at det er helt greit å bruke de tallene man har tilgjengelig på rapporteringstidspunktet. Det er helt vanlig at det er avvik mellom de tallene som rapporteres i skattemeldingen, for eksempel fordi man ikke har tatt med enkelte kostnader eller fordi det er enkelte kostnader som revisor ikke godkjenner.

  1. Få frem resultatene av alt du har oppnådd – også ny kunnskap eller ferdigheter

Sluttrapporten krever mer detaljer og beskrivelse av resultatene som er oppnådd i prosjektet. Det er viktig å være tilstrekkelig detaljert slik at det er mulig for Forskningsrådet å se hva som er gjort og ikke gjort i prosjektet, samt hvilke resultater man har, eller ikke har, oppnådd. Her er det nyttig å tenke på resultater ikke bare i form av nye produkter, prosesser eller tjenester, men også ny kunnskap eller nye ferdigheter som er oppnådd gjennom prosjektet.

  1. Husk at års-/sluttrapporten må være godkjent

Godkjent års-/sluttrapport er en forutsetning for å kunne kreve støtten gjennom skattemeldingen. Dette gjøres gjennom utfylling av skjemaet RF-1053 Fradrag i skatt for forskning og utvikling, som må signeres av revisor og sendes inn sammen med selskapets skattemelding, normalt innen 31. mai.

  1. Fristene er hellige

Alle prosjekter med SkatteFUNN-godkjenning skal sende inn års- eller sluttrapport innen 1. mars. Det er også greit å være klar over at nye søknader om SkatteFUNN, ikke vil bli behandlet før rapporten er sendt inn.

Unngå den klassiske fallgruva

En klassisk feil som vi ofte ser i sluttrapporter er at man er for optimistisk i vurderingen av de oppnådde resultatene, og mer opptatt av å fortelle om hvor bra prosjektet har gått enn om usikkerhetene som fortsatt gjenstår. Dette vanskeliggjør nye søknader, når man må starte med å forklare at man likevel ikke har kommet i mål med det man allerede har sagt at man har gjort.

Og skulle du fortsatt være i tvil? For kunder av Igaidi, er bistand til rapporteringen alltid inkludert.

Dersom du har spørsmål knyttet til rapportering av års- eller sluttrapport, eller ønsker å se på mulighetene for et nytt SkatteFUNN-prosjekt, ta kontakt. Våre erfarne fagrådgivere er klare til å bistå.

Steng