Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) – Aktuelle utlysninger høsten 2017

Norges Forskningsråd har for tiden flere aktuelle utlysninger der næringslivets mest innovative bedrifter kan søke om betydelig støtte til gjennomføring av sine forsknings- og utviklingsprosjekter. Innovasjonsprosjektene har felles søknadsfrist 11. oktober. Under følger en oversikt over de mest relevante utlysningene.

BRUKERSTYRT INNOVASJONSARENA:

BIA skal støtte de beste prosjektene uansett bransjetilhørighet, med unntak av de områdene som dekkes av tematisk rettede programmer i Forskningsrådet. BIA støtter hovedsakelig prosjekter innen IKT, bygg- og anleggssektoren, prosessindustrien, vareproduserende industri, helse og deler av tjenesteyting, blant annet varehandel.

PETROMAKS2:

Innovasjonsprosjekter i petroleumssektoren. Ved kunnskaps- og næringsutvikling skal PETROMAKS 2 bidra til økt verdiskapning for samfunnet ved at norske petroleumsressurser utvikles og utnyttes optimalt innenfor miljømessig forsvarlige rammer.

DEMO2000:

Leverandørbedrifter kan søke om midler til gjennomføring av prosjekter for pilotering og demonstrasjon av teknologi og utstyr for effektivisering av oljevirksomhet på norsk sokkel. Det er krav om deltagelse fra et operatørselskap i prosjektet.

ENERGIX:

Innovasjonsprosjekter innenfor fagområdet miljøvennlig energi. ENERGIX støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystemer og energipolitikk.

MAROFF:

Muligheter for støtte til innovasjonsprosjekter innen maritim industri. Innovasjonsprogrammet MAROFF støtter forskning og kunnskapsutvikling som skal bidra til innovasjon og miljøvennlig verdiskaping i de maritime næringer i Norge, inkludert leverandørindustri til maritim sektor.

BIONÆR:

BIONÆR har som hovedmål å utløse forskning og innovasjon i biobaserte næringer. Dette inkluderer jordbruk, skogbruk og naturbaserte verdikjeder, samt sjømat.

 

Felles for programmene er at kun de mest ambisiøse prosjektene gis støtte – dette krever en kombinasjon av:

– Forskning på høyt vitenskapelig/teknologisk nivå.
– Et betydelig potensial for verdiskaping i Norge.
– Innovasjon med tydelig kommersielt fokus.
– Samarbeid med forskningsinstitusjoner.

Igaidi har god erfaring med søknader til innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) og kan vurdere deres prosjekter opp mot de aktuelle programmene. Det tar erfaringsmessig tid å etablere gode konsortier og prosjektplaner og vi ønsker derfor å komme i gang med et oppstartsmøte med aktuelle kunder så tidlig som mulig. For de fleste ordningene er det etablert en skisseordning, med frist 30. august. Søknadsfristen for hovedsøknaden er i år 11. oktober. Vi ber derfor de av dere som ønsker mer informasjon eller vil diskutere mulige prosjektideer kontakte oss snarlig.

 

Steng