Hva er en god idé?

Vi i Igaidi får ofte spørsmål om hva vi mener er gode ideer og innovasjonsprosjekter. Dette er en svært subjektiv spørsmålsstilling, og det er mange gode ideer som kan realiseres uten at det er behov for FoU som gjør at prosjektet kvalifiserer for støtte. Det vi i Igaidi kan svare på, er hva som kreves for at ditt prosjekt kan få støtte fra virkemiddelapparatet i Norge. Vi fokuserer på kravene som må oppfylles for å sikre støtte fra aktører som Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova mm.

Kompetanse om og innsikt i teknologi utgjør nøkkelen til verdiskaping i våre kundeforhold. Igaidi forstår innovasjonsarbeid. I et næringsliv som stadig blir mer komplekst, øker behovet for kompetanse og bransjespesifikk kunnskap. For å møte dette, har våre konsulenter dyp fagkompetanse fra ulike fagretninger for å bistå våre kunder med bransjespesifikk kompetanse.

Som Norges ledende kompetansehus innen innovasjonsrådgivning for offentlig finansiering av forsknings- og utviklingsprosjekter, gir vi i Igaidi gjerne råd til de som er i starten av en innovasjons- og utviklingsprosess.

Naviger gjennom Støtteordninger: Veien til Offentlig Finansiering

Å dra nytte av offentlige støtteordninger for forskning og utvikling er en strategisk tilnærming for bedrifter som ønsker å akselerere sin utvikling og innovasjon. Her er noen viktige aspekter du bør vurdere når du søker om støtte:

1. Kjenn kravene:

Forstå kravene og kriteriene til hver støtteordning, som alle har spesifikke mål og retningslinjer som prosjekter må oppfylle. Å være kjent med disse kravene gir deg en solid plattform for å utforme en vellykket søknad.

2. SkatteFUNN:

SkatteFUNN gir skattefradrag for forsknings- og utviklingsaktiviteter. Vurder hvordan dine prosjekter kan oppfylle SkatteFUNNs krav, og sørg for å dokumentere og beskrive tydelig hvordan din virksomhet driver med forskning og utvikling. Effektiv bruk av FoU-midler kan styrke din bedrifts innovative prosjekter. Vi anbefaler å komme tidlig i gang med SkatteFUNN-søknaden for å få avklart finansiering og risikoavlastning så tidlig som mulig i prosjektet

3. Samspill med Innovasjon Norge og konkurransekraft:

Innovasjon Norge kan være en sentral aktør for å støtte bedriftens vekst og internasjonale ambisjoner. Identifiser hvordan dine initiativer samsvarer med Innovasjon Norges prioriteringer, og vær klar over hvilken type støtte de tilbyr, enten det er økonomisk støtte, rådgivning eller nettverksmuligheter.

4. Forskningsrådets bidrag:

For prosjekter med tungt forskningsfokus, kan Forskningsrådet være en mulig støttekilde. Ha et søkelys på hvordan dine forskningsaktiviteter bidrar til kunnskapsutvikling og adresserer samfunnsutfordringer. Da kan utviklingsprosjektet ditt mulig være en kandidat og kunne få tilkjent støtte gjennom IPN ordningene eller Pilot-ordningene hos Forskningsrådet.

5. Enova for bærekraftig utvikling:

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. For å få støtte fra Enova må dine prosjekter bidra til å utvikle eller ta i bruk ny energi- eller klimateknologi. Sørg for å vise hvordan ditt prosjekt kan ha en positiv miljøeffekt og potensial for bransjereplikering, noe som er nøkkelkriterier for Enova.

6. Søknadsprosessen:

Grundig forberedelse er nøkkelen! Sørg for at din søknad tydelig adresserer alle nødvendige punkter. Tydelig kommunikasjon om hvordan din virksomhet oppfyller støtteordningenes krav vil øke sjansene for å bli godkjent.

Mange bedrifter går glipp av støttemidler

Hva legges i begrepet å skrive en søknad? Relaterer du søknadsskriving til å fylle ut et skjema, så kan jo alle gjøre det – uten at det tar så mye tid. Når vi i Igaidi snakker om søknadsskriving, tenker vi også på identifisering, planlegging og strukturering av prosjekter, som grunnlag for å utarbeide en søknad som kan ha mulighet for å utløse støtte.

Ofte opplever vi at bedrifter har prosjekter de ikke er klar over at de kan søke finansieringsstøtte til. Mange mangler både tid og ressurser til å sette seg inn i systemet og skrive gode søknader, enten det er fra SkatteFUNN, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Enova eller Regionale Forskningsfond.

Hvorfor benytte Igaidi?

  • Vi har kompetansen som kreves for å strukturere og beskrive hvordan prosjektet skal gjennomføres, realiseres og kommersialiseres. Vi har kompetansen til å vurdere bedriftens innovasjonsprosjekt slik at du ikke bruker unødvendige ressurser på å skrive søknader til prosjekter som ikke oppfyller kravene til å få utløst støtte.
  • Vi strukturerer bedriftens FoU-prosjekter slik at søknads- og rapporteringsprosessen blir mest mulig effektiv.
  • Vi tar oss av utforming av søknaden slik at det ikke går på bekostning av bedriftens kjernevirksomhet.
  • Vi har erfaringen som skal til for å kunne kvalitetssikre FoU-søknaden før den sendes til virkemiddelapparatet.
  • Vi har konsulenter og systemer for å sikre at innsending, håndtering og oppfølging av søknaden og frister for rapporteringer overholdes.
  • Vi setter av tid og ressurser til å følge med på utviklingen av muligheter innenfor ulike nasjonale og internasjonale FoU-støtteordninger for å kunne vurdere fremtidige muligheter for dere som kunde.

Gode støtteordninger gir finansiering til dine ideer og innovasjonsprosesser

Gode støtteordninger gir konkurransekraft, men man må også kunne benytte dem på en effektiv måte. Det handler både om å oppnå best mulig finansiering og om gjennomføringen av prosjektet. Det er lett å bli blind for egne mangler, og ofte er det mangel på de samme faktorene som ødelegger for konkurransekraften til en søknad og et ferdig produkt; planlegging, kompetanse, samarbeidspartnere, strategisk forankring, prioritering og finansiering.

Å få gode hjelpere til å se prosjektet med andre øyne er positivt for fremtidig innovasjon og konkurransekraft. Igaidi er din kompetente eksterne partner som sikrer at du utnytter virkemiddelapparatet og gjennomfører prosjektet effektivt. Vi har kompetansen til å forstå din teknologi og problemstilling, slik at din ide og FoU-prosjekt får den oppmerksomheten de fortjener.

Ta kontakt med oss for en uformell samtale hvis du mangler ressurser til å utarbeide en FoU-søknad for finansiering av din gode ide. Vi treffer nerven i din innovasjon- og utviklingsprosess. Vi anbefaler å starte tidlig med årets søknader for å sikre at din idé får nødvendig finansiering.

Steng