Regler og krav for SkatteFUNN – Kort introduksjon

SkatteFUNN kan være en svært attraktiv støtteordning for bedrifter som jobber med forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU). Skal en bedrift få innvilget støtte gjelder en rekke regler og krav. Les mer om hva SkatteFUNN er her.

På denne siden vil du få svar på følgende:

Regler og krav for å kunne motta støtte gjennom SkatteFUNN

For å kunne motta støtte gjennom SkatteFUNN må bedriften være registrert i Brønnøysundregistret og være skattepliktig i Norge. Dersom bedriften ikke betaler skatt (ikke går med overskudd), vil støtten bli utbetalt som kontanttilskudd gjennom skatteoppgjøret.

SkatteFUNN-ordningen gjelder for alle bransjer og fagområder. For å oppnå støtte må FoU-prosjektet godkjennes av Forskningsrådet, og oppfylle følgende kriterier:

 • Prosjektet må ha som mål å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter.
 • Denne kunnskapen eller disse ferdighetene må være til nytte for bedriften i forbindelse med utvikling av nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser.
 • Prosjektet må være målrettet og avgrenset.

Få tips til å skrive SkatteFUNN-søknad.

Aktiviteter som ikke støttes

SkatteFUNN støtter forskning og utvikling, ikke drift og produksjon. Følgende aktiviteter kan derfor ikke støttes:

 • Rutinemessige forbedringer.
 • Modifisering av varer, tjenester eller prosesser uten ny kunnskap eller erfaring.
 • Organisasjonsutvikling, opplæring og kompetansetiltak.
  • Kunde- eller markedsundersøkelser.
  • Installasjon eller tilpasning av innkjøpt produksjonsutstyr.
  • Kunstnerisk, musikalsk, filmatisk, litterær eller lignende aktivitet.
  • Aktivitet som består i å lage anlegg for produksjon.
  • Erverv, oppføring eller utbedring av fast eiendom, kjøretøy, skip eller fly.
  • Kartlegging av, og leting etter, mineralske forekomster, naturressurser e.l.
  • Kontingenter, eller andeler til finansiering av fellesforskning der hvor dette ikke er knyttet til gjennomføring av et konkret samarbeidsprosjekt hvor bedriften er aktivt involvert.
  • Kontroll, kvalitetssikring og validering av løpende produksjon og levering av varer og tjenester.

Se hvordan du skriver en solid SkatteFUNN-søknad her.

For å kunne motta støtte fra SkatteFUNN stilles det også krav til at bedriften ikke er i såkalte «økonomiske vanskeligheter». Dersom du er usikker på om din bedrift rammes av bestemmelsen, ta kontakt for et digitalt, uforpliktende møte!

Her kan du lese om hvordan Igaidi har jobbet med denne problemstillingen lenge og hatt omfattende kontakt med myndighetene i sakens anledning.

Regelendringer 2020

I 2020 kom det viktige endringer i SkatteFUNN-ordningen. Nedenfor kan du lese om disse:

Én enkelt støttesats uavhengig av bedriftsstørrelse

Fra og med 2020 er det en felles støttesats på 19 % for alle bedrifter, uavhengig av størrelse. Før gikk det et skille mellom store bedrifter (som fikk trukket fra 18 % av prosjektkostnadene), og små og mellomstore bedrifter (som fikk trukket fra 20 % av prosjektkostnadene).

Maksimalt fradragsgrunnlag

Fra og med 2020 er maksimalt fradragsgrunnlag 25 millioner kroner årlig per bedrift. Dette gjelder både egenutført og innkjøpt FoU, og er uavhengig av hvor mange SkatteFUNN-prosjekter bedriften har godkjent for et gitt år. Tidligere var det maksimale fradragsgrunnlaget 50 millioner kroner (25 millioner for egenutført FoU, pluss 25 millioner for innkjøpt FoU).

Økning av den maksimale timesatsen

Den maksimale timesatsen for egenutført FoU er fra og med 2020 på 700 kroner (en økning på 100 kroner fra 2019). Den nye timesatsen gjelder også ved innkjøpt FoU fra nærstående selskaper.

Dokumentasjonskrav for SkatteFUNN

Dersom din bedrift har fått ett eller flere prosjekter godkjent for støtte fra SkatteFUNN, gir dette bedriften rett til å kreve skattefradrag for utgiftene til prosjektet. Det er viktig å være klar over at det også følger med omfattende rapporteringsplikt når man mottar støtte fra SkatteFUNN.

Dokumentasjons- og rapporteringskrav for godkjente SkatteFUNN-prosjekter:

 • Alle prosjektmedarbeidere skal føre timelister løpende. Timelistene skal signeres av medarbeidere og prosjektansvarlig løpende, og minst hvert kvartal.
 • Prosjektregnskap skal føres løpende.
 • Prosjektregnskap, timelister og øvrig kostnadsgrunnlag (inkludert fakturaer på gyldige prosjektkostnader) må årlig sendes revisor for endelig godkjenning.
 • Fradragsberettigede kostnader rapporteres til Skatteetaten i skjemaet RF-1053 (vedlegg til skattemeldingen).

Til Forskningsrådet skal i tillegg følgende sendes:

 • For ettårige prosjekter sendes sluttrapport til Forskningsrådet året etter prosjektet er ferdig.
 • For flerårige prosjekter sendes årsrapporter til Forskningsrådet etter hvert år, og sluttrapport når prosjektet er ferdig.

Les mer om hva SkatteFUNN er her.

Som del av Igaidis tjenestetilbud bistår vi med rapporteringsprosessen til Forskningsrådet med års- og sluttrapporter. Slik får dere mer tid til gjennomføringen av selve prosjektet!

Ønsker din bedrift å søke om SkatteFUNN, men mangler tid eller kompetanse for å utforme en god søknad?

Ta steget inn i fremtiden med oss - det hele starter med et uforpliktende møte. Book et møte med oss!

Bjart F. Lutnæs
Steng