Enova – Pilotering av ny energi- og klimateknologi

Enova støtter pilotering av ny energi- og klimateknologi som medfører reduserte klimagassutslipp og som bidrar til å omstille Norge til et lavutslippssamfunn.

Hva er Enova?

Enova kan støtte forbildeprosjekter der ny energi- og klimateknologi skal testes ut. Prosjektene gjennomføres normalt som et samarbeid mellom en teknologileverandør og en sluttbruker. Støtte fra Enova skal stimulere til markedsendringer ved at noen går foran og tar i bruk ny teknologi med et betydelig klimapotensial for en bransje eller sektor. Prosjekter der resultater og kunnskap kommer hele den aktuelle næringen til gode vil derfor prioriteres. Prosjekter skal bidra til å flytte kunnskapsfronten fremover, og modne teknologi og løsninger i siste fase av et utviklingsløp.

Prosjektets klimaeffekt må kunne tallfestes og dokumenteres, men prosjektets langsiktige bidrag til markedsendring er vel så viktig som prosjektets reduserte klimagassutslipp isolert sett. Prosjekter må bidra til oppnåelse av minst ett av Enovas delmål:

  • Reduserte klimagassutslipp som bidrar til å oppfylle Norges klimaforpliktelse for 2030.
  • Økt innovasjon innen energi- og klimateknologi tilpasset omstillingen til lavutslippssamfunnet.
  • Styrket forsyningssikkerhet gjennom fleksibel og effektiv effekt- og energibruk.

Hvilke krav stilles for å motta støtte?

For å kunne motta støtte må det være et klart behov for pilotering av den aktuelle teknologien med mål om å kvalifisere den før videre utbredelse i full skala under kommersielle rammer. Det er sluttbrukeren av teknologien som søker om støtte til å gjennomføre prosjektet. Støtten må være utløsende for gjennomføringen av prosjektet, og Enova kan derfor ikke støtte prosjekter som er besluttet gjennomført, eller igangsatt. Enova støtter ikke prosjekter som er lønnsomme uten støtte, men det er viktig at teknologien som skal piloteres må kunne vise til lønnsomhet på sikt.

Enova har organisert støtten i sju ulike støtteprogram, som kan du lese mer:

Ønsker din bedrift å søke Enova men mangler kapasitet eller kompetanse til å få sendt en god søknad?

Ta steget inn i fremtiden med oss - det hele starter med et uforpliktende møte. Book et møte med oss!

Espen Iveland
Bjart F. Lutnæs

Opptatt av næringsliv, innovasjon og FoU?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

 

Se hvordan vi behandler dine personopplysninger

Steng