Nye og flere muligheter for midler til miljøforskning

Myndighetenes satsning på forskning på miljøteknologi fortsetter. Nylig annonserte næringsministeren nye 100 millioner kroner til bedrifter og institusjoner som ønsker å forske på nye og mer miljøvennlige løsninger. Hovedprioriteten denne gangen er transportløsninger på land.

Pilot-E er et av flere offentlige finansieringstilbud til næringslivet som fokuserer på å stimulere til utvikling av mer miljøvennlig teknologi. Ordningen ble lansert i fjor med en pott på 70 millioner kroner. I slutten av mai, annonserte Næringsminister Monica Mæland at ordningen i år får 100 millioner kroner å fordele. I en pressemelding skriver Regjeringen at ordningen denne gangen skal gå til utvikling av utslippsreduserende tiltak for transport på land. Prosjekter de nevner, som kan være aktuelle for ordningen, er blant annet mer miljøvennlige løsninger for godstransport, bygg- og anleggsdrift og kollektivtransport. Også prosjekter innen digitalisering av energisystemer, kan søke. Ifølge NVE er det planlagt investeringer på 140 milliarder kroner i energinettet fram til 2025.

  • Strengere krav til utslippsreduksjoner betyr at vi må være tidlig ute med nye løsninger. Det kan gi nye forretningsmuligheter for næringslivet, sier Mæland i en pressemelding fra departementet.

Innen transportsektoren er det mye å hente på utvikling av ny teknologi. I dag kommer 99 % av energiforbruket i transport fra fossilt brensel, og utgjør 30 % av norske utslipp, og står for rundt 27 % av det totale energiforbruket (58 TWh).

Å redusere utslipp og energiforbruk er en internasjonal målsetting både fastsatt gjennom FN og EU. Blant annet har de europeiske landene en målsetting om å redusere utslipp av klimagasser med 40 % innen 2030, sammenliknet med 1990-nivå. Samtidig skal fornybar energi utgjøre minst 27 % av energiforbruket, og effektiviteten i elektrisitetsproduksjonen skal øke med det samme. Her har også Norge påtatt seg store forpliktelser.

  • Vi må tenke grønnere, smartere og mer nyskapende. Målet er at norske bedrifter skal skape og selge flere bærekraftige løsninger. Det er bra for miljøet – og for næringslivet, sier næringsministeren.

Ordningen, som er blitt kalt Pilot-E, ble lansert i fjor høst som et prøveprosjekt. Pengene skulle da gå til aktører som ønsket å utvikle nye løsninger for utslippsfri maritim transport. I fjor ga ordningen støtte til fem ulike prosjekter, og bidro til utvikling av blant annet en elektrisk hurtigbåt, verdens første hydrogenferje og en sightseeingbåt på batteri. Næringsminister Monica Mæland håper på flere slike prosjekter. Det er Forskningsrådet og Innovasjon Norge som står for utdelingen av midlene, i tillegg stiller Enova med en fleksibel ramme. Ordningen skal følge aktørene fra idé til marked. De betyr, at de som får bevilget penger, også får en egen mentor med spisskompetanse som følger prosjektet.

Igaidi har tidligere annonsert en satsning på miljøkompetanse, ettersom det er en økende andel av forskningsmidlene som fordeles til miljøvennlige prosjekter. I tillegg til den nyetablerte Pilot-E, har flere av Igaidi sine eksisterende- og potensielle kunder, prosjekter som vil kunne kvalifisere for mange av de ulike støtteordningene for miljøteknologi.

EnergiX

Støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystem, energipolitikk og nye energikonsepter. Dette er et samarbeid mellom industri og akademia, og skal være prosjekter med høyt forskningsmessig ambisjonsnivå og et tydelig kommersielt fokus. Det blir lagt vekt på innovasjoner med internasjonalt potensial. Det ble bevilget 500 M til 55 prosjekter høsten 2016 gjennom denne ordningen.

RFF-Vestlandet omstillingsmidler

Er nye bærekraftige og klimavennlige innovasjoner basert på teknologi og kompetanse innen hav- og energinæringer. Denne ordningen retter seg mot småbedrifter som har egen forskningskompetanse eller samarbeid med en FoU-institusjon.

Miljøteknologiordningen

Spesifikt rettet mot utvikling og testing av miljøteknologi. Det omfatter renseteknologi, mer miljøvennlige produkter og produksjonsprosesser, mer effektiv ressurshåndtering og teknologi som reduserer miljøpåvirkningen. Gir støtte til prosjekter som nærmer seg pilotering og demonstrasjon, og har et budsjett på 400 M i året.

ENOVA

Enovas støtteprogrammer innenfor dette området skal bidra til lønnsomhet og risikoavlastning til den første brukeren, og bidra til at teknologien blir introdusert i markedet. Støtten går til demonstrasjon av energiteknologi under reelle driftsforhold. I 2015 ble 988 prosjekter tildelt totalt 2,6 milliarder kroner.

Pilot-E

Omfatter hele løpet fra forskning til fullskala demonstrasjon av nye konsepter eller innovative løsninger under reelle driftsforhold. Prosjektet krever en plan for et utviklingsløp fram til marked. Et PILOT-E-prosjekt er sikret finansiering med relevante virkemidler fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova i de ulike stadiene av utviklingsløpet.

Opptatt av næringsliv, innovasjon og FoU?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

 

Se hvordan vi behandler dine personopplysninger

Steng